Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van de profielschets van de Raad van Toezicht. Voor de leden van de Raad van Toezicht is een rooster van aftreden opgesteld.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies, te weten:

  • De auditcommissie. De auditcommissie houdt toezicht, controleert, adviseert de Raad van Bestuur over het te voeren financieel en financieel-administratief beleid inclusief de risicobeheersingssystemen.
  • De benoemings- en remuneratiecommissie. Deze commissie doet voorstellen en aanbevelingen inzake benoemingen, functioneren en honoreren van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  • De commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie kwaliteit en veiligheid adviseert de Raad van Toezicht om het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid uit te voeren. De commissie heeft daarbij onder andere als taak het (voorgenomen) kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de Raad van Bestuur te toetsen en op te treden als klankbord voor de Raad van Bestuur.

In de reglementen van de commissies van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd:

  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • samenstelling van de commissie
  • vergaderingen.

Kijk voor wie de leden zijn, hun hoofd- en neventaken en het reglement met bijlagen bij Publicaties.