Wet Zorg en Dwang

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna WZD) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De WZD regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.
In de Wet zorg en dwang, zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon WZD. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen?
De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat zij voor u kan betekenen. Als u problemen of klachten heeft over de onvrijwillige zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing.
De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, verricht zijn werk onafhankelijk van de zorgaanbieder, en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon wet zorg en dwang is gratis.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon?
Aan elke regio en de daarbij behorende zorgaanbieders, zijn specifieke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van het LSR verbonden. Klik hier voor de contactgegevens.

Algemene contactgegevens het LSR
088 – 2015920 voor de regio Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden.
info@hetlsr.nl / www.hetlsr.nl